Pages

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły 2012 - 2017


"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"
Jan Paweł II

 • Wstęp

Opracowując „Koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły” nie można nie odnieść się do słów Wielkiego Polaka - Jana Pawła II, patrona Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach. Tak wyjątkowy patron, wymaga od absolwenta tej placówki, aby był wartościowym człowiekiem, związanym ze środowiskiem lokalnym, ale także otwartym na świat. Posiadającym poczucie własnej wartości i świadomości swoich mocnych i słabych stron, szanującym siebie i innych, tolerancyjnym, kierującym się podstawowymi zasadami i wartościami etyki chrześcijańskiej. Szanującym tradycje, znającym historię własnego kraju. Polaka - obywatela zjednoczonej Europy, mającego świadomość historycznej przynależności do wspólnoty europejskiej. Wykształcenie, czyli ukształtowanie młodego człowieka jest dziełem pracy domu, w którym wzrasta, oraz pracy szkoły. Zadaniem szkoły i rodziców jest zapewnienie dziecku najlepszych warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dostosowanego do jego wieku, potrzeb i predyspozycji. Służy temu wprowadzona reforma szkolna. Szkoła posiada coraz więcej samodzielności i może być kształtowana zgodnie z wolą uczniów, rodziców i nauczycieli. Każda placówka powinna stworzyć własną wizję, czyli określić, jaką chce być w przyszłości. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest budowanie programu szkoły. W jego tworzeniu powinni brać udział wszyscy zainteresowani realizacją wizji. Należy dążyć do tego, aby program był realny i konsekwentnie wdrażany. Jest to proces długotrwały i wymagający wysiłku. W działaniach tych należy szukać sprzymierzeńców, przewidywać i pokonywać przeszkody. Doniosłą rolę w tych pracach odgrywa dyrektor szkoły. Będąc kierownikiem placówki, ciesząc się autorytetem społeczności szkolnej i rodziców, jest inicjatorem i koordynatorem zachodzących zmian. Jest to okazja do wykazania się umiejętnością dostrzegania pojawiających się potrzeb i zaspokajania oczekiwań wszystkich „klientów” szkoły.

 • Opis Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach

Tradycje Szkoły Podstawowej nr 2 sięgają pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to w Michałowie powstała szkoła przemysłowa. Obecnie, jest to szkoła podstawowa, do której uczęszczają głownie uczniowie z osiedla Michałów, z pobliskiego Kuczowa, a także z centrum miasta. W szkole mieści się oddział przedszkolny, tzw. kl. „0”, a także grupa przedszkolna dla 3- i 4-latków. Szkoła mieści się w budynku, który został oddany do użytku w 1959 roku, a w 2000 roku dobudowano nowe skrzydło. Warunki pracy należy uznać za dobre. Istniejące pracownie przedmiotowe są należycie wyposażone. Uczniowie klas I-III korzystają z osobnego budynku. Nauka odbywa się na jedną zmianę. Nie oznacza to, że baza szkoły jest doskonała. Sala gimnastyczna jest pomieszczeniem zastępczym, zbyt małym, aby wytyczyć pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykowej. Na terenach przyszkolnych znajduje się trawiaste boisko do gry w piłkę nożną i piłkę ręczną, ale nie spełnia ono wymagań boiska z prawdziwego zdarzenia.

 • Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

Szkoła jest organizacją rozwijającą się, w której procesy nauczania- uczenia się i wychowania powinny być prowadzone ze świadomością, iż nie jest to tylko miejsce, w którym uczeń otrzymuje kolejne porcje wiedzy i zasad, z których stopnia opanowania jest rozliczany. Musi być organizacją uczącą się, to znaczy ukierunkowaną na permanentnie modyfikowaną pracę na rzecz rozwoju młodego człowieka, który jest jej uczniem. Realia XXI wieku wymagają od absolwentów otwartych umysłów, umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi ludźmi, gotowości uczenia się przez całe życie, umiejętności współpracy w zespole oraz twórczego rozwiązywania problemów. Aby sprostać powyższym wymogom każdy uczeń musi stać się menadżerem własnej wiedzy, czyli posiąść zdolność zarządzania własna wiedzą. Szkoła musi być zatem również organizacją zarządzającą wiedzą, a w konsekwencji także kompleksowo zarządzającą jakością swoich działań. Konieczne jest wypracowanie przez kadrę pedagogiczną partnerskiej współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania szkoły i domu są spójne, sprzyjają kierowaniu się w codziennych działaniach uzgodnionym systemem wartości. Odpowiedzialność za rozwój szkoły zmierzający w kierunku podnoszenia jakości jej pracy i osiągnięć wychowanków ponosi dyrektor. Musi skutecznie organizować i kierować szkołą i poszukiwać sposobów doskonalenia organizacyjnych struktur i funkcji. Powinien być zaangażowany we własny rozwój zawodowy. Podstawowym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie. Są to dwa, nierozerwalne aspekty tego samego procesu. Najwyższym dobrem naszej szkoły jest UCZEŃ. Akceptujemy go takim, jakim jest. Zapewniamy mu wysoka jakość nauczania. Dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój. Gwarantujemy wysoką jakość oddziaływań wychowawczych, bezpieczeństwo i opiekę. Zapewniamy życzliwość i profesjonalizm po to, by aktywnie funkcjonował we współczesnej rzeczywistości. Proces ten jest jednak niemożliwy bez nauczyciela, którego rola jest niekwestionowana. Współdziałanie nauczyciela z grupą wychowanków i jego relacje indywidualne z poszczególnymi uczniami decydują o jakości procesu nauczania. Należy również zwrócić uwagę na klimat wychowawczy, gdyż stanowi on podstawę rozwoju intelektualnego uczniów, decyduje o osiągnięciach i możliwościach edukacyjnych młodych ludzi. Poniżej przedstawiono założenia dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne tego procesu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach w latach następnych.

I. Dydaktyka

Szkoła powinna odchodzić od zasady przekazywania wiedzy jako zbiory niepowiązanych i nieużytecznych informacji, już od pierwszego etapu kształcenia. Powinna raczej uczyć zasad dostępu do wiedzy, selekcji oraz przetwarzania informacji w zależności od postawionego zadania/ problemu. Powinna wiec przygotowywać ucznia do tworzenia nowoczesnego społeczeństwa. W tej sytuacji ogromnego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności. Podstawowe znaczenie zachowuje umiejętność posługiwania się językiem ojczystym. Konieczna staje się również znajomość co najmniej jednego języka zachodnioeuropejskiego. Szybki posęp cywilizacyjny potrzebuje ludzi zdolnych, twórczych i wytrwałych w swoim działaniu. Ważne miejsce w szkole podstawowej zajmuje efektywne kształcenie- to znaczy, że nasz uczeń zostanie dobrze przygotowany do nauki na wyższym etapie kształcenia, nauczymy go uczyć się. Oznacza to:

 • - kontynuowanie przyjętego systemu organizacji kształcenia,
 • - skuteczne realizowanie nowej podstawy programowej poprzez jednolite programy nauczania i podręczniki w obrębie I i II etapu kształcenia,
 • - stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniem i wykorzystywanie nowoczesnych środków dydaktycznych,
 • - monitorowanie efektów dydaktycznych poszczególnych programów edukacyjnych,
 • - analizowanie wyników nauczania (klasyfikacji i promowania, wyników sprawdzianu zewnętrznego), systematyczny monitoring przebiegu kształcenia, wskazywanie obszarów, które wymagają doskonalenia w zakresie organizacji i metod nauczania,
 • - kształtowanie współpracy między wszystkimi osobami uczestniczącymi w procesie dydaktycznym,
 • - motywowanie uczniów do nauki poprzez jasne zasady i właściwy system oceniania.
W szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach powinniśmy skupić swój wysiłek na utrzymaniu wysokiego poziomu nauczania. W tym celu należy:
 • - rozwijać system doskonalenia wewnątrzszkolnego, np. zachęcenie do przeprowadzania lekcji otwartych, dających możliwość obserwacji zajęć przez poszczególnych nauczycieli,
 • - kontynuować pracę nad wewnętrznym systemem diagnozy i pomiaru osiągnięć uczniów (wnioski skutecznie wdrażać w życie) tj.:
 • - diagnozować uczniów na początku kształcenia (określanie form wsparcia i rozwoju każdego ucznia);
 • - diagnozować proces kształcenia - po I etapie nauczania;
 • - diagnozować proces kształcenia w klasach IV-VI - raz w roku;
 • - doskonalić kryteria oceny zgodnie z przyjętymi zasadami;
 • - doskonalić system nadzoru pedagogicznego ze szczególnym naciskiem na formy wspomagające pracę nauczyciela z uczniem;
 • - skutecznie wdrażać programy autorskie i projekty wspierające dydaktykę;
 • - w większym zakresie korzystać z technik multimedialnych.
Najistotniejsze zamierzenia dotyczące podnoszenia poziomu nauczania to;
 1. Motywowanie nauczycieli do pracy.
 2. Ewaluacja prawa wewnątrzszkolnego (statutu szkoły oraz wszystkich dokumentów wewnątrzszkolnego prawa).
 3. Szeroka współpraca ze wszystkimi podmiotami społeczność szkolnej: Rada Pedagogiczną, Rada Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim.
 4. Systematyczna troska o rozwój bazy materialnej szkoły oraz wzbogacenie wyposażenia szkoły, szczególnie wyposażenia dydaktycznego (doposażenie pracowni komputerowej, utworzenie placu zabaw, odmalowanie sal lekcyjnych i korytarzy szkolnych, wymiana wykładzin na korytarzach, budowa boiska, wykonanie elewacji, modernizacja ogrodzenia wokół szkoły).
 5. Korzystanie z funduszy unijnych.
 6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Ważnym elementem edukacyjnej działalności szkoły są konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne. Konkursy stwarzają możliwość dostrzeżenia ucznia zdolnego, rozpoznania jego mocnych stron. Konkursy stwarzają możliwość rywalizacji na zdrowych zasadach i porównania dokonań uczniów różnych klas i różnych szkół. Nasza szkoła, od ośmiu lat jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Poetycko –Plastycznego poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II. W konkursie tym, biorą udział uczniowie ze starachowickich szkół podstawowych i gimnazjaliści, a także podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Konkurs propaguje osobę i naukę Ojca Świętego Jana Pawła II, jest okazją do odkrywania młodych talentów i poznania ich twórczości.

II. Wychowanie

Ważną rola szkoły jest wychowanie młodzieży. Pracę wychowawczą należy oprzeć na takich wartościach jak: dobroć, mądrość i radość, spełniając w ten sposób oczekiwania uczniów, rodziców oraz środowiska. Dlatego też, należy zwrócić uwagę na tę problematykę. Jesteśmy zwolennikami myśli ks. Twardowskiego: „Mniej uczyć, więcej kształcić, a najwięcej wychowywać”. Nadrzędnym celem wychowania w naszej szkole jest i będzie wspieranie ucznia w integralnym rozwoju wszystkich sfer jego osobowości. W jego wychowaniu kierujemy się następującymi zasadami:

 • - każdy uczeń to niepowtarzalna osobowość,
 • - każdy uczeń ma prawo go godności i szacunku,
 • - każdy uczeń posiada swoje mocne strony,
 • - każdy uczeń ma prawo do błędu.
Będziemy dążyć do tego, aby program wychowawczy szkoły wspierał dziecko i działania rodziny. Aby był dostosowany do potrzeb każdego ucznia i pomagał mu funkcjonować w społeczności szkolnej. Najważniejsze zadania:
 1. Pielęgnowanie tradycji wzbogaconych o istotne wartości z dorobku patrona szkoły kształtujące wrażliwość moralną.
 2. Nabywanie umiejętności współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi normami i regułami.
 3. Przestrzeganie zasad kultury osobistej i kultury języka.
 4. Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności i rozwijania zainteresowań.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 6. Ukazanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka.
 7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Program wychowawczy szkoły będzie realizowany poprzez następujące działania:
 1. Dokładna analiza sytuacji domowej (rodzinnej) wychowanków ze szczególnym zwróceniem uwagi na klasę I.
 2. Współpraca z organizacjami i instytucjami wspomagającymi szkołę w działaniach wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Realizowanie (przy współpracy różnych podmiotów) corocznych, tradycyjnych dla szkoły działań, które mają różnorodne walory wychowawcze.
 4. Stałe diagnozowanie problemów i trudności- ścisła współpraca wszystkich podmiotów ze sobą, rodzina ucznia i specjalistami spoza szkoły, wczesne reagowanie na zmiany w zachowaniu ucznia.
 5. Organizacja i promowanie pomocy i akcji charytatywnych.
 6. Współpraca z domem ucznia, dążenie do modelu szkoła i rodzice dla dobra dziecka- profesjonalna pedagogizacja poprzez spotkania dla rodziców oraz monitorowanie obecności rodziców na zebraniach.
 7. Kultywowanie i rozwijanie tradycji szkoły (zapoznanie z historią szkoły i najbliższego środowiska).
 8. Wychowanie w duchu nauki Patrona Jana Pawła II.

III. Kierowanie szkołą

Aby szkoła sprawnie i efektywnie funkcjonowała musi być dobrze zarządzana. Głównym wyzwaniem w kierowaniu Szkoła Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach jest umiejętność godzenia najlepszych tradycji, osiągnięć pedagogicznych tej szkoły z potrzebą zmian wynikających z dynamicznych przekształceń w otaczającej szkołę rzeczywistości ekonomicznej, kulturowej i cywilizacyjnej. Dyrektor szkoły w swojej pracy będzie dążył do rozwijania wysokiej pozycji szkoły w środowisku lokalnym. Skupi się na zachowaniu i rozwinięciu tych obszarów funkcjonowania szkoły, które są jej największymi atutami i stanowią o atrakcyjności placówki. Istota działań edukacyjnych powinien pozostać wychowawczy klimat szkoły. Klimat, który jest wysoko oceniany przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Uważa się go za fundamentalny i decydujący dla wszystkich działań. Jego czynniki to:

 • - wartości etyczne realizowanie w życiu szkoły,
 • - wartości osobowe uczniów, w tym ich jakość uczenia się oraz jakość zachowania,
 • - wartości osobowe nauczycieli, w tym ich kompetencje dydaktyczno-wychowawcze.

Bardzo ważne jest zarządzanie finansami placówki. Dyrektor szkoły powinien wraz z księgowym monitorować realizację budżetu szkoły. Bardzo ważne jest negocjowanie umów i ich egzekwowanie. Wszelkie środki należy wydawać zgodnie z prawem, zgodnie z priorytetami organu prowadzącego. Pragniemy, aby Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Starachowicach była placówką nowoczesną, w której uczeń ma zapewnione, jak najlepsze warunki do nauki, do rozwijania swych uzdolnień i umiejętności. Chcemy, aby nauczyciel miał bardzo dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego, każdy pracownik obsługi był traktowany podmiotowo jako ważny partner w procesie wychowawczym szkoły, a warunki socjalno-bytowe pracowników były godne miejsca pracy w dwudziestym pierwszym wieku. Aby szkoła funkcjonowała prawidłowo, konieczna jest współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę. Współczesna szkoła jest ściśle związana ze środowiskiem, w którym funkcjonuje, otwarta na potrzeby i specyfikę środowiska lokalnego. Szkoła będzie dbała o kształtowanie pozytywnego własnego wizerunku w środowisku i promocję poprzez: -

 • - wrażliwość na potrzeby społeczności lokalnej;
 • - prezentowanie osiągnięć i dokonań szkoły w środowisku;
 • - pozyskiwanie sojuszników.

Szkoła musi być rozpoznawalna w środowisku. Swoją ofertę edukacyjną powinna dostosować do potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców. Aby efektywnie funkcjonować musi pozyskać sojuszników. Te działania będą podejmowane w różnych kierunkach . Otwartość szkoły na środowisko lokalne, harmonijna współpraca, wpływają korzystnie na jej wizerunek. Przedstawionej koncepcji szkoła chciałaby pozostać wierna. Będzie ją realizować wspólnie z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami oraz kadrą administracyjną.

obraz-1 Pobierz koncepcje funkcjonowania i rozwoju szkoły 2012 - 2017 (.pdf)