Pages

Pedagog


Pedagog - organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka. Pedagog szkolny prowadzi między innymi: rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi kłopoty lub trudności wychowawcze, wspólnie z wychowawcami klas tematykę profilaktyczną i wychowawczą na godzinie do dyspozycji wychowawcy, porady indywidualne i warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz pedagogizację rodziców na zebraniach klasowych.

Pięć głównych zadań pedagoga szkolnego:

 • współudział w organizowaniu procesów dydaktycznych
 • praca opiekuńczo-wychowawcza
 • współdziałanie z dyrekcją szkoły w zakresie kształtowania kultury pedagogicznej rodziców
 • organizowanie i koordynowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w środowisku
 • działalność naukowa

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Pomoc psychologiczo-pedagogiczna jest bezpłatna, udzielana na wniosek ucznia, rodzica, nauczyciela.

PEDAGOG Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  mgr Ewa Kowalczyk     -------------     8.00 do 12.00     8.00 do 12.00     -------------     8.00 do 12.00