Pages

Projekty edukacyjne
"Raz, Dwa, Trzy - Bądź Bezpieczny i TY!"

TO KOLEJNY ROK KONTYNUACJI PRACY W REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – PREWENCYJNEGO DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 RAZ, DWA, TRZY- BĄDŹ BEZPIECZNY I TY. Program profilaktyczno -prewencyjny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty " powstał pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji. Jego celem jest zapewnianie wszechstronnego bezpieczeństwa dzieciom w wieku lat 6-9, przez podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych zmierzających do kształtowania prawidłowych postaw, nawyków i umiejętności . Jak wynika bowiem z informacji Policji w tej grupie wiekowej wciąż dochodzi do tragicznych zdarzeń. Są to przede wszystkim wypadki komunikacyjne, nieszczęśliwe zdarzenia przy pracach polowych, pogryzienia przez psy oraz uprowadzenia i wykorzystanie seksualne. Do najczęstszych przyczyn tragedii z udziałem dzieci można zatem zaliczyć:

 • wtargniecie na jezdnię,
 • niewłaściwą jazdę na rowerach , rolkach i deskorolkach,
 • niebezpieczne zabawy na poboczach i w sąsiedztwie ulic
 • przebieganie drogi przed jadącymi pojazdami
 • nagłe wejście na jezdnię spoza stojącego pojazdu,
 • poruszanie się po drogach o zmierzchu bez elementów odblaskowych,
 • wykonywanie prac polowych bez nadzoru dorosłych
 • brak opieki osoby dorosłej w czasie zabaw podwórkowych
 • łatwość i naiwności w nawiązywaniu kontaktu z osobami obcymi.

Dzieci bywają niestety nie tylko ofiarami są też sprawcami wypadków . Program "Raz, dwa, trzy- bądź bezpieczny i Ty " jest skierowany nie tylko do uczniów klas I- III, ale także do ich rodziców i nauczycieli

OKRES REALIZACJI

TEMATYKA DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH

wrzesień

 

 • Zapoznanie uczniów klas 1-3 z przesłankami programu .
 • Udział w  akcjach miejskich propagujących bezpieczeństwo
 • Zapoznanie uczniów klasy 2 i 3 z regulaminem pływalni- współpraca z instruktorem MOSiR  w Starachowicach. 
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli z uczniami z wychowania komunikacyjnego,

październik

 

 • Przygotowanie kącika bezpieczeństwa na holu i w klasach.
 • Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym .
 • Porządkowanie mogił –zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu ulicznym podczas święta listopadowego.
 • Ponowienie starań o ustawienie foto-radaru w okolicy szkoły na drodze krajowej

listopad

 

 

 • Udział  w zawodach udzielania pierwszej pomocy  kl. 5
 • ,,Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole oraz innym zagrożeniom" apel –pedagog szkolny

 

grudzień / styczeń

 • Spotkanie dzieci z funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach -   ,, Zagrożenia i zasady bezpieczeństwa dzieci" podczas ferii .
 • Udział w konkursie plastycznym „ Bezpieczne ferie bezpieczne zabawy zimowe.”

 

 

  luty

 

 

 • Sprawozdanie wychowawców klas z dotychczasowej realizacji zadań programowych.

marzec

 • „Uwaga, obcy pies!"- opracowanie kodeksu postępowania w przypadku zagrożenia ze strony zwierząt domowych.
 • Szkolenie dzieci z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej.

 

kwiecień

 • Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji w czasie podróży autokarem na spektakle teatralne oraz wycieczki szkolne
 • Udział w konkursach plastycznych na szczeblu miejskim
 • Praktyczne zajęcia przypominające o prawidłowym zachowaniu w ruchu drogowym - udział w akcji „Sprzątamy Ziemię" w związku ze Światowym Dniem Ziemi.
 • Cykl zajęć dotyczących „Bezpieczeństwa dziecka" wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.

maj

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania w autokarze w czasie wycieczki do Krakowa oraz jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię z sygnalizacją świetlną i bez niej.
 • Spotkanie z pielęgniarką – pogadanka  połączoną z pokazem sposobów udzielania pomocy przedmedycznej w zakresie oparzeń , złamań kończyn, tamowania krwotoków, skaleczeń, omdleń, bandażowania

czerwiec

 

 • Przeprowadzenie teoretycznego i praktycznego egzaminu na kartę rowerową przez nauczyciela Wychowania Komunikacyjnego.
 • Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji - spotkanie z pielęgniarką szkolną.
 • Instruktaż udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Porady na spędzenie bezpiecznych wakacji.
 • Przypomnienie zasad poruszania się rowerem po drodze i ścieżkach rowerowych.
 • Bezpieczne zachowania w lesie oraz uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa :ukąszenia , zadrapania, skaleczenia i zatrucia .IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA

   Jolanta Chruszczewska

  Nauczyciel - koordynator   

   Elżbieta Ćwieluch

  nauczyciel   

   Lidia Wojtal

  nauczyciel   

   Mirosław Glina

  rodzic   

   Agnieszka Lipiec

  rodzic   

   Renata Kowalik

  rodzic   

   Aneta Szwajcer

  rodzic   

    Janusz Kowalewski

  KPP   

    Alicja Siebyła

  uczeń - Przedstawiciel do spraw bezpieczeństwa   

    Krzysztof Kalista

  uczeń - Przedstawiciel do spraw bezpieczeństwa     

PROCEDURY   POSTĘPOWANIA   W OKREŚLONYCH  SYTUACJACH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2 IM.  JANA PAWŁA II W STARACHOWICACH


I.  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH  ZACHOWANIA AGRESYWNEGO ZE STRONY UCZNIÓW           ( wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do kolegów, koleżanek i pracowników szkoły, wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie, dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, używanie ognia na trenie szkoły):

•    Rozdzielenie stron (w przypadku bójek).

•    Ustalenie granic: nie dopuszczanie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.

•    Wezwanie wychowawcy, pedagoga ( ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o interwencji) – powiadomienie dyrekcji, rodziców , a w przypadkach szczególnie groźnych policji.

•     Próba mediacji między stronami konfliktu – w sytuacjach trudnych należy zwrócić się do pedagoga szkolnego.

•    Przyznanie punktów  ujemnych z zachowania według szkolnego systemu oceniania.

„ Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością  dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić sąd rodzinny lub policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu”
(art. 4 § 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ściągane z urzędu:

1.    Udział w bójce lub pobiciu.
2.    Doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej.
3.    Znęcanie się.
4.    Wywieranie wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na złożenie zeznania.
5.    Podrabianie dokumentów.           
6.    Kradzież.               
7.    Kradzież z włamaniem.   
8.    Rozbój.   
9.    Przywłaszczanie.    
10.  Oszustwo.
     
 
II. PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWAŃ  UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH PROWADZENIE LEKCJI   (WULGARNE ZACHOWANIA W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW, NAUCZYCIELA, BRAK REAKCJI NA POLECENIA NAUCZYCIELA)

1.    Upomnienie słowne.

2.    Próba uspokojenia sytuacji w klasie.

3.    Powiadomienie wychowawcy klasy ( nagana wychowawcy).

4.    W przypadku braku reakcji na interwencje nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji szkoły.

5.    Konsekwencje – nagana dyrektora szkoły.

6.    Podpisanie kontraktu w obecności pedagoga/psychologa szkolnego.

7.    W każdym przypadku powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) oraz jeżeli wymaga tego sytuacja , kuratora sądowego (jeżeli uczeń jest pod jego opieką).


III PROCEDURA POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY KLASY W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO

1.    Indywidualna rozmowa nauczyciela / wychowawcy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze            w celu dotarcia  do przyczyn problemu.

2.    Poinformowanie ucznia o dalszych działaniach jakie zostaną podjęte w określonej sprawie.

3.    Gdy to możliwe, wskazane jest, aby o zaistniałej sytuacji rodzice dowiedzieli się bezpośrednio od swojego dziecka.

4.    Zaproszenie rodziców na rozmowę do szkoły, pamiętając o tym, aby termin spotkania podać                     z odpowiednim wyprzedzeniem.

5.    W trakcie rozmowy z rodzicem należy: 
-    podkreślić rangę spotkania,
-    wyrazić troskę i sympatię wobec dziecka,
-    określić co nas niepokoi w zaistniałym zdarzeniu,
-    omówienie szczegółów zdarzenia,
-    zwrócenie uwagi na konieczność dalszej współpracy,
-    poinformowanie rodzica, że zostanie z synem/córką podpisany kontrakt,
      w którym zostaną określone nieakceptowane zachowania oraz oczekiwania
      wobec ucznia.

6.     Z wizyty wychowawca sporządza notatkę.

7.    W przypadku, gdy rodzice nie stawią się w wyznaczonym terminie należy w krótkim czasie ponowić propozycję oraz spróbować uzyskać informacje od dziecka, wyjaśniające przyczynę nieobecności rodziców.

8.    W sytuacji, gdy rodzice nie reagują na drugą propozycję spotkania konieczne jest wysłanie listu poleconego na adres domowy z wyznaczonym terminem spotkania na terenie szkoły.

9.    Trudne sytuacje wychowawcze, które mimo podejmowanych działań nie udało się rozwiązać wychowawcy, należy skonsultować z pedagogiem szkolnym i ustalić dalsze, spójne oddziaływania.

10.     Jeżeli jesteśmy zaniepokojeni sytuacją domową dziecka wskazane jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego.
W przypadku dalszego braku zainteresowania ze strony rodziców należy poinformować o w/w problemach Zespól ds. Nieletnich lub Sąd Rejonowy – Wydział Rodziny i Nieletnich.


 IV     PROCEDURA   POSTĘPOWANIA   W  SYTUACJI  NIEWŁAŚCIWEGO  WYPEŁNIENIANIA   OBOWIĄZKU   SZKOLNEGO  PRZEZ  UCZNIA


1.    Systematyczna kontrola obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych  przez nauczycieli przedmiotowych.

2.    Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole przez wychowawcę ( nieobecności ustnie lub pisemnie usprawiedliwiają rodzice, w terminie nie dłuższym niż 7 dni po zdarzeniu).

3.    Indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniem na temat przyczyn jego nieobecności w szkole.

4.    Pomoc wychowawcy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych ucznia:
•    organizowanie pomocy w nauce,
•    rozmowy nauczyciela z uczniami.

5.    Informowanie rodziców o każdej nieobecności nieusprawiedliwionej ich dziecka:
•    wezwanie rodziców do szkoły (  pierwszy kontakt może być kontaktem telefonicznym, przy ponad  14- to dniowej nieusprawiedliwionej nieobecności oraz braku reakcji ze strony rodziców, wysłanie pisma poleconego,
•    podanie ilości nieusprawiedliwionych godzin na zebraniach z rodzicami.

6.    Organizowanie spotkań  wychowawca – rodzic – uczeń wagarujący:
•    omówienie problemu nieobecności,
•    ustalenie  form kontroli: stały kontakt telefoniczny, podpisywanie przez nauczycieli uczących obecności ucznia na lekcjach (dotyczy to również zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych), cotygodniowy kontakt rodzica z wychowawcą.

7.    W przypadku małej skuteczności lub zupełnego braku reakcji rodziców sprawa 
       powinna być przedstawiona pedagogowi szkolnemu, którzy wspólnie  
       z wychowawcą podejmują działania mające na celu rozwiązanie zaistniałego  
        problemu m.in.:
      
•    rozmawiają  z uczniem i jego rodzicami,
•    jeżeli zaistnieje taka konieczność, przeprowadzają wywiad w domu,
•    w obecności dyrektora szkoły zawierany jest kontrakt z uczniem wagarującym oraz jego rodzicami, którzy w rażący sposób zaniedbują opiekę rodzicielską.

8.    W przypadku, gdy w/w kroki podejmowane zarówno przez wychowawcę, pedagoga oraz dyrektora szkoły nie przyniosą oczekiwanego efektu  sprawa zostaje skierowana do sądu z prośbą o wgląd w opiekę rodzicielską .
Dyrektor szkoły może również skierować wniosek o wszczęcie egzekucji  administracyjnej do   organu prowadzącego.

      9.  Współpraca wychowawcy, pedagoga z kuratorem zawodowym, dzielnicowym, pracownikiem          socjalnym w celu likwidowania problemów i  rodziców.


 W II półroczu roku szkolnego 2014 / 2015 nasza szkoła we współpracy z Sanepidem podjęła realizację dwóch programów edukacyjnych:

 1. Nie pal przy mnie proszę - dla klas I-III koordynator Jolanta Chruszczewska
 2. Znajdź właściwe rozwiązanie - dla klas IV-VI koordynator Elżbieta Stępień

W roku szkolnym 2013 / 2014 nasza szkoła podjęła realizację następujących programów edukacyjnych:
 1. Szklanka  mleka
 2. Owoce w szkole
 3. Program  "Trzymaj formę"
 4. Spójrz inaczej
 5. Projekt "Młodzież ma wpływ"
 6. Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy starachowice z grupy docelowej
 7. Projekt "Tak. Pomagam"


"Czyste powietrze wokół nas"

W szkole realizowany jest Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt "Czyste powietrze wokół nas". Program przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6 letnich. Cele główne programu:

 • - wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,
 • - zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich.
Cele szczegółowe:
 • - wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów,
 • - zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego i skutków palenia papierosów,
 • - zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.
Program ma charakter profilaktyczny, ale ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia.

Podsumowanie realizacji projektu

      W roku szkolnym 2013/2014 dzieci 5 i 6 letnie uczestniczyły w programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej - "Czyste powietrze wokół nas" O programie, jego celach zostali poinformowani rodzice poprzez umieszczenie wiadomości na tablicy. Program został zrealizowany w formie 5 zajęć warsztatowych:

 1. Wycieczka.
 2. Co i dlaczego dymi.
 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros.
 4. Co dzieje się, gdy ludzie palą papierosy.
 5. Jak unikać dymu papierosowego.

      Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach.Warsztaty pobudziły ciekawość dzieci, usystematyzowały ich wiedzę na temat szkodliwości dymu tytoniowego. W ramach program zorganizowano konkursy plastyczne- "Tato, mamo nie pal! i "Miejsce w jakim chcę żyć" oraz mini konkurs wiedzy o zdrowiu -"Zdrowy przedszkolak" Efektem konkursu był udział dzieci w konkursie "Nowe oblicze Dinusia" w Kielcach. Organizator Konkursu Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyróżnił prace Natalki Kostuchy, Amelki Stodulskiej, Kamila Sochackiego- otrzymały one atrakcyjne nagrody. Edukacja antytytoniowa staje się niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego od najmłodszych lat zażywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.
"To lubię - rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych
uczniów Gminy Starachowice"

W szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu "To lubię - rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów Gminy Starachowice". Projekt współfinansowany jest przez unię europejską ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia prowadzone są drugi rok. W bieżącym roku szkolnym uczestniczy w nich 9 uczniów klasy V. Prowadzone są w oparciu o program autorski "Matematyka da się lubić". Celem programu jest poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Treści nauczania pogrupowane są w następujące tematy: Historia matematyki, niedziesiątkowe systemy liczenia, elementy statystyki opisowej, procenty, wyrażenia algebraiczne i równania, figury na płaszczyźnie i w przestrzeni, rozwiązywanie zadań konkursowych. Ciekawym zajęciem jest orgiami matematyczne , układanie tangramów czy geoplanów. Niektóre zajęcia odbywają się z wykorzystaniem pracowni komputerowej a także tablicy interaktywnej.

Uwagi: