Pages

Rekrutacja


UWAGA RODZICE! - NOWE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

       - POZIOMKI - Dzieci 3-4 letnie

       - JAGÓDKI - Dzieci 5-6 letnie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - w sekretariacie szkoły.

1.    19 marca - 7 kwietnia - składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci urodzonych w 2009 r. - za pośrednictwem Internetu.

2.    17 kwietnia - opublikowanie przez szkołę listy dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

3.    18 kwietnia - 24 kwietnia - potwierdzenie przez rodziców zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego.

4.    30 kwietnia - opublikowanie przez szkołę listy przyjętych dzieci.

KLASA I - w sekretariacie szkoły:

- dzieci urodzone w 2007 r., w pierwszej połowie 2008 r.
- na wniosek rodziców, także dzieci urodzone w II połowie 2008 r.

 • 14 marca - 21 marca - zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (ulice: Kornatka, Lempe Fr., Lenartowska, ul. Letniskowa, Ostrowiecka od nr 21A, Powstania Styczniowego, Stalowników, Strażacka,Turystyczna, Warszawka, Wschodnia
 • 22 marca - 27 marca - zapisy dzieci mieszkających poza obwodem szkoły.

1.    Kryteria rekrutacyjne dzieci mieszkających poza obwodem szkoły:

*         Dzieci realizujące roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne w SP 2,

*         Dzieci, których rodzeństwo uczęszczało lub uczęszcza do SP 2,

*         Dzieci z rodzin wielodzietnych,

*         Dzieci rodziców samotnie wychowujących

*         Niepełnosprawność dziecka

*         Niepełnosprawność rodzica

2.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, będą przyjęte dzieci nie spełniające ww. kryteriów.

3.    5 kwietnia - opublikowanie list dzieci.

Przy zapisach wszystkich dzieci obowiązują następujące wymagania:

W przypadku zapisania ucznia z rejonu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starachowicach wymagane są:

 • Numer PESEL dziecka
 • Dowód osobisty jednego z rodziców

UWAGA!
W przypadku gdy rodzice dzieci należących do obwodu naszej szkoły zdecydują zapisać dziecko do innej szkoły, do dnia 30 września każdego roku, należy poinformować dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego. (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Rozdz. II, Art. 14b, ust. 3)
W przypadku ubiegania się o zapis ucznia spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 2 w Starachowicach wymagane są:

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
 • Numer PESEL dziecka
 • Dowód osobisty jednego z rodziców

Decyzję o przyjęciu dziecka spoza rejonu wydaje Dyrektor Szkoły. Wszelkie zapytania dotyczące rekrutacji kierować można drogą elektroniczną do sekretariatu szkoły pod adres: sp2starachowice@wp.pl.
Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starachowicach przedstawiamy poniżej.


W skład obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Starachowicach wchodzą następujące ulice:

 • ul. Kornatka
 • ul. Lempe Fr.
 • ul. Lenartowska
 • ul. Letniskowa
 • ul. Ostrowiecka od nr 21A
 • ul. Powstania Styczniowego
 • ul. Stalowników
 • ul. Strażacka
 • ul. Turystyczna
 • ul. Warszawka
 • ul. Wschodnia

Dzień otwarty dla rodziców i uczniów - zapisy do szkoły:

W tym roku szkolnym zorganizujemy w naszej szkole "DZIEŃ OTWARTY" dla RODZICÓW i dzieci. Będziemy wtedy prezentowali Państwu naszą placówkę, sukcesy i osiągnięcia. Będziemy chcieli także pokazać w jaki sposób pracujemy, uczymy się i bawimy z naszymi uczniami. Przygotujemy także informator o szkole.

obraz-1 Pobierz informator o szkole