Pages

Świetlica szkolnaOferta świetlicy i stołówki szkolnej


Świetlica szkolna czynna jest codziennie od 7.30 do 15.20. Funkcję wychowawcy świetlicy pełnią: mgr Katarzyna Mazur, Lidia Madejska, Marzena Biskupska, Ewa Kowalczyk. Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.
Dyrektorzy szkół muszą organizować zajęcia na świetlicy dla wszystkich dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizacje dojazdu do szkoły. W grupie świetlicowej nie powinno być więcej niż 25 uczniów.
Wychowawca świetlicy nade wszystko dba o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
Do zadań świetlicy szkolnej należy:

 • zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych
 • tworzenie optymalnych warunków rozwoju uczniów
 • zaspakajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych
 • wzbogacanie potrzeb poprzez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań
 • propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 • stwarzanie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
 • dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
Zajęcia świetlicowe ukierunkowane są na:
 • wyrabianie nawyków kulturowych i higienicznych
 • wdrażanie zasad postępowania moralnego, współżycia i współdziałania w grupie
 • kształtowanie postaw prospołecznych
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • niwelowanie deficytów rozwojowych oraz trudności dydaktycznych pomoc w odrabianiu prac domowych - w zależności od potrzeby dzieci pracują indywidualnie lub grupowo